ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ԱՄԱՆՈՐ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ

ՍԴ Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը, իր բազմահազար կու֊սակիցներու, համակիրներու եւ Վարչութեան անունով ի սրտէ եւ ջերմօրէն կը շնորհաւորէ աշխարհասփիւռ հայութիւնը Նոր Տարուան եւ Սուրբ Ծնունդի լուսաւոր տօնի առիթով:

Սիրելի հայրենակիցներ, անցած 2015 թուականը բեկումնային եւ  վճռական էր մեր ամբողջ ժողովուրդի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան նորագոյն պատմու֊թեան համար: Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեայ տարելիցին եւ մէկ ու կէս միլիոն անմեղ զոհերու յիշատակի խնկարկման նուիրուած քաղաքական, մշակու֊թային եւ գիտական բազմախորհուրդ միջոցառումները առանց բացառութեան ընդգրկեցին քաղաքակիրթ ողջ աշխարհը: Այսօր մենք ամենայն պատասխա֊նատուութեամբ կրնանք յայտարարել, որ Ցաւի, Պահանջատիրութեան եւ պատ֊մական Արդարութիւնը վերականգնելու համար աննախադէպօրէն համախմբուած հայ ժողովուրդը իր հաւաքական կամքով եւ ուժով աշխարհին կրցաւ ցոյց տալ իր  վճռակամութիւնը: Թուրքիոյ կողմէ Գալիփոլիի ճակատամարտի տօնա֊կատա֊րութիւններուն շուրջ կազմակերպուած  քաղաքական մանրախնդիր  աճպա֊րա֊րութիւնները ո՛չ միայն չխանգարեցին, այլ աւելի’ շեշտեցին հայ ժողովուրդի ասպետական կեցուածքը` իր Ցաւի ու Պահանջատիրութեան մէջ:

Հնչակեան Կուսակցութիւնը լիայոյս է, որ  Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարե֊լի֊ցի միջոցառումները համակարգող յանձնաժողովին կողմէ շուտով կը ստեղծուի Համահայկական Խորհուրդ, բոլոր կարող ուժերու գործօն մասնակ֊ցութեամբ կը մաշկուի մարտավարական հիմնաւոր հայեցակարգ, որոնք լաւա֊գոյնս կը նպաստեն համահայկական մեծածաւալ ու յաւակնոտ ծրագիրներու նպա֊տակային իրականացման:

Անցնող տարին 100 ամեակն էր նաեւ Կ.Պոլսոյ մէջ կաղախան հանուած Հնչակ֊եան Քսաններուն: Այս առիթով կազմակերպուած քաղաքական, գիտական, հրա֊պարակախօսական, երիտասարդական, մշակութային, հրատարակչական եւ այլ ձեռնարկները եկան ապացուցելու որ հայ ժողովուրդը հաւատարիմ մնալով իր հերոս նահատակներուն կտակին, աւելի ուժական կերպով կառչած կը մնայ անոնց պատգամին: Այս ծիրէն ներս, ուշագրաւ նորութիւն էր, Հայոց Ցեղասպանու֊թեան իրողութիւնը ճանչցող թրքական հոսանքներու արտայայտած խոր յարգանքը Քսաններու յիշատակին. հոսանքներ`որոնց հետ ՍԴ Հնչակեան Կուսակցութիւնը կը շարունակէ պահել իր բարեկամական յարաբերութիւնները:

Անցնող 2015 թուականին, Արցախի եւ Հայաստանի սահմաններուն վրայ Ազրպէյ֊ճանի կողմէ կատարուած ոտնձգութիւնները, լուրջ մտահոգութիւններու տեղի տուին: Հայկական բանակին վճռական հակահարուածները եւ հայ ժողո֊վուրդի միակամ եւ ամբողջական կեցուածքը հայկական բանակի թիկունքին, ի չիք դարձուցին թշնա֊միին բացայայտ եւ գաղտնի բոլոր նպատակները: Սակայն վտան֊գը վերջնականա֊պէս փարատած չէ: Հայկական բանակին հանդէպ հոգատարու֊թիւնը եւ համազգա֊յին թիկունքին ապահովումը անոր, ՍԴ Հնչակեան Կուսակցութեան համար վեր կը մնան ամէն նկա֊տա֊ռումներէ:

Դժբախտաբար նոյն ինքնավստահութիւնը մեզ չի ներշնչեր Հայաստանի ներքին ընկերային եւ տնտեսական իրավիճակը: Անցնող տարի ժողովուրդին մօտ կու֊տակ֊ւած դժգոհութիւնները աւելցան: Միայն վճռական պայքարը ապօրինի հարստաց֊ման եւ կաշառակերութեան դէմ, անխտիր բոլորին հաւասարութիւնը օրէնքին առ֊ջեւ կրնան մեղմել արտագաղթին թափը եւ վերականգնել ժողովուրդին վստահու֊թիւնը իշխանութեան հանդէպ: Անհրաժեշտութիւններ` որոնք ամէն բանէ առաջ էական են մեր համազգային նպատակներուն իրագործման համար:

ՍԴ Հնչակեան Կուսակցութիւնը միշտ կողմ եղած է ա՛յն բարեփոխումներուն, որոնք միտուած են  ներքա֊ղաքական իրավիճակներն ու բարոյական մթնոլորտը կայու֊նացնելուն եւ տնտեսա֊կան քաղաքականութեան աշխուժացման: Մենք յուսով ենք, որ նպատակասլաց աշխատանքի պարագային Սահմանադրական փոփոխու֊թիւնները կրնան ապա֊հովել թէ՛ մէկը, թէ՛ միւսը:

Ներկայ աշխարհաքաղաքական զարգացումները կը յուշեն, որ գալիք, 2016 թուա֊կանը նոյնպէս լի պիտի ըլլայ տարատեսակ մարտահրաւէրներով: Խօսքը ե՛ւ Մեր֊ձա֊ւոր արեւելեան հայկական գաղթօճախներուն գոյութեան մասին է եւ տարա֊ծաշըր֊ջա֊նային այլ մարտահրաւէրներու, որոնց դիմակայելու եւ այդ դիմակա֊յութե֊նէն յաղթական ելլելու  համար անհրաժեշտ կը համարենք  միասնակամու֊թեամբ դի֊մա֊գրաւել հայութեան եւ համազգային առկայ խնդիրներն ու  մարտա֊հրա֊ւէր֊ները:

Իր 128-ամեայ պատմութեան ամբողջ ընթացքին ՍԴ Հնչակեան Կուսակցութիւնը միշտ մնաց արդարու֊թեան եւ հաւասարութեան համար պայքարող առաջամար֊տիկ֊ներու շարքին մէջ:

Այսօր ալ ՍԴ Հնչակեան Կուսակցութիւնը ամենայն պատասխանատուութեամբ պատրաստ է համա֊հայ֊կական բոլոր կարող ուժերու հետ միասնաբար պայքարիլ յանուն այդ վեհ գաղա֊փար֊ներուն, յանուն մեր արդար պահանջատիրութեան  եւ յանուն մեր ժողովուրդի խաղաղ ու բարեկեցիկ կեանքին:

Սիրելի հայրենակիցներ, ՍԴ Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչու֊թիւնը անգամ մը եւս կը շնորհաւորէ համայն հայ ժողովուրդն ու խաղաղասէր մարդ֊կութիւնը` Ամանորի եւ Սուրբ Ծնունդի լուսաւոր տօներուն առթիւ: Բոլորիդ կը մաղթենք ուժ եւ կորով, առողջութիւն, խաղաղ ու ստեղծարար աշխատանք:

Ամենայն բարիք ձեզի եւ խաղաղութիւն Ձեր օճախներուն:

ՍՈՑԻԱԼ ԴԵՄՈԿՐԱՏ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 SDHP

Log in with your credentials

Forgot your details?